nadī

river; often characterised as mahā˚ in opp to kun˚ rivulet; pl. nadiyo also collect. “the waters
■ DN.i.244 (Aciravatī nadī); SN.ii.32, SN.ii.118, SN.ii.135; SN.v.390; AN.i.33, AN.i.136, AN.i.243 (mahā˚); AN.ii.55, AN.ii.140 (mahā˚); AN.iii.52, AN.iv.101 (m˚), AN.ii.137; Snp.425, Snp.433, Snp.568, Snp.720; Dhp.251; Ja.i.296; Ja.ii.102; Ja.iii.51; Ja.iii.91 (kebukā); Ja.v.269 (vetaraṇī˚); Ja.vi.518 (Ketumatī); Pv.iv.3#54; Vism.468 (sīghasotā); Pv-a.256 (m˚); Sdhp.21, Sdhp.194, Sdhp.574
■ gen. sg nadiyā Ja.i.278; Iti.113; instr. nadiyā Ja.i.278; Pv-a.46 pl. nom. nadiyo Mil.114 (na tā n. dhuva-salilā), najjo Pv-a.29 (mahā˚); & najjāyo Ja.vi.278; gen nadīnaṃ Vin.i.246 = Snp.569 (n. sāgaro mukhaṃ)
kunnadī a small river SN.i.109; SN.ii.32, SN.ii.118; SN.v.47, SN.v.63; AN.ii.140; AN.iv.100, AN.V.114 sq
■ On n. in similes see J.P.T.S. 1906, 100.

  • -kuñja a river glen DN-a.i.209;
  • -kūla the bank of a river Cp.iii.7#1;
  • -tīra = ˚kūla Ja.i.278;
  • -dugga a difficult ford in a river SN.ii.198;
  • -vidugga = ˚dugga AN.i.35; AN.iii.128.

Ved. nadī, from nadati = “the roaring,” cp. also nandati