netta

Netta1

a guide Ja.iii.111; Ne.130.

Sk. netra, fr. neti

Netta2

neuter guidance, anything that guides, a conductor, fig. the eye. SN.i.26 (sārathī nettāni gahetvā = the reins); Vin.i.204 (dhūma˚ for smoke); Ja.iv.363 (id.); DN.i.12 (˚tappana, set t. & cp. DN-a.i.98); Snp.550 (pasanna˚), Snp.1120; Cnd.371 (= cakkhu), Cnd.669; Ja.vi.290 (tamba˚ with red eyes); Pv.i.8#3 (eyes = nayanāni Com.) Dhs.597; Vb.71 sq.

Sk. netra