nibbisevana

adjective not self-indulgent, self-denying, meek, tame, gentle Ja.ii.210 (dametvā nibbisevanaṃ katvā), Ja.ii.351; Ja.v.34, Ja.v.381, Ja.v.456; Ja.vi.255; Dhp-a.i.288 (cittaṃ ujuṃ akuṭilaṃ n. karoti), Dhp-a.i.295; Vv-a.284 (˚bhava = jitindriya).

nis + visevana