nibbuti

allayment, refreshment, cooling, peace, happiness Ja.i.3 (khemaṃ pariyessāmi n˚ṃ); Snp.228 (nikkāmino n˚ṃ bhuñjamānā), Snp.917, Snp.933 (santī ti n˚ṃ ñatvā); Mnd.399; Pv.i.7#4 (n˚ṃ n’ âdhigacchāmi = quenching of hunger & thirst) Kp-a.185 (= paṭippassaddha-kilesa-daratha).

Sk. nirvṛti, abstr. to nibbuta