nibbāpana

means of extinguishing, extinction, quenching SN.i.188 (cittaṃ pariḍayhati: nibbāpanaṃ brūhi = allayment of the glow); AN.iv.320 (celassa n˚āya chandaṃ karoti: try to put out the burning cloth); Mil.302 (jhāyamāno n˚ṃ alabhamāno), Mil.318 (pariḷāha˚).

abstr. fr. nibbāpeti