nibbāyati

  1. to be cooled or refreshed, to be covered up = to be extinguished, go out (of fire), to cease to exist, always used with ref. to fire or heat or (fig.) burning sensations (see nibbāna II. A end): aggikkhandho purimassa ca upādānassa puriyādānā aññassa ca anupāhārā anāhāro nibbāyeyya SN.ii.85 (opp. jāleyya); do. of telaṃ & vaṭṭiṃ paṭicca; telappadīpo n. SN.ii.86 = SN.iii.126 = SN.iv.213 = SN.v.319; sace te purato so aggi nibbāyeyya jāneyyāsi tvaṃ: ayaṃ… aggi nibbuto MN.i.487; AN.iv.70 (papaṭikā n.); aggi udake tiṇukkā viya n. Ja.i.212; mātuhadayaṃ n. Ja.i.61; aggi upādāna-sankhayā n. Mil.304
    aor nibbāyi [Sk niravāri] Ja.i.27 (mano n.: was refreshed), Ja.i.212 (aggi udake n.: was extinguished); Ja.vi.349 (cooled down).
  2. to go out (of light) Vism.430 (dīpā nibbāyiṃsu the lights went out); Thag-a.154 (dīpacci n. nirāsanā: went out). See also parinibbāyati & cp. nibbuta, nibbāpeti, nibbāpana.

Sk. ni-(or nir-)vriyate, Pass. of ni(r)varati, influenced by nirvāyati intrs. to cease to blow; see on etym. & Pāli derivation nibbuta