nimmināti

to measure out, fashion, build, construct form; make by miracle, create, compose produce, lay out, plan, aor. nimmini Ja.i.232; Pv-a.245; Dhp-a.iv.67; ger nimminitvā Ja.i.32; Vv-a.80, & nimmāya Vv.16#3
pp nimmita See also nimmātar and nimmāna. Cp. abhi˚.

cp. Sk. nirmimīti & nirmāti, nis + mināti; ; cp. nimināti