nipphādeti

to bring forth, produce; accomplish, perform Ja.i.185 (lābhasakkāraṃ); Ja.v.81; Mil.299; Vv-a.32, Vv-a.72 (grd. nipphādetabba, Name of ablative case); Sdhp.319, Sdhp.426
pp nipphādita. Cp abhinipphādeti.

Caus. of nippajjati