nātha

protector, refuge, help AN.v.23, AN.v.89; Dhp.160 (attā hi attano n.), Dhp.380; Snp.1131 (Nd ii.has nāga) Dhp-a.iv.117; Pv-a.1. lokanātha Saviour of the world (Ep. of the Buddha) Snp.995; Pv-a.42
anātha helpless, unprotected, poor Ja.i.6 (nāthânāthā rich poor); Pv-a.3 (˚sālā poor house) Pv-a.65 Cp. nādhati.

Ved. nātha, nāth, to which Goth. nipan (to support), Ohg. gināda (grace)