omaṭṭha

touched SN.i.13 = SN.i.53 = Thag.39.

pp. of omasati