pakkhāyati

to appear, shine forth, to be clearly visible DN.ii.99 (cp. Thag.1034, where pakkhanti for pakkhāyanti metri causâ); MN.ii.32; SN.iv.144; SN.v.153, SN.v.162; AN.iii.69 sq.

pa + khyā, Ved. prakhyāyate; cp. khāyati & pakkha2