paribhāsa

censure, abuse, blame Ja.v.373; Pv-a.175.

fr. pari + bhāṣ