parikaroti

to surround, serve, wait upon, do service for Ja.iv.405 (= parivāreti C.); Ja.v.353 (id.), Ja.v.381 Ja.vi.592. Cp. parikara & parikkhāra.

pari + kṛ.