parivīmaṃsati

to think over, consider thoroughly examine, search SN.ii.80 sq.; Iti.42 = Snp.975 (ppr dhammaṃ ˚vīmaṃsamāna, cp. Mnd.508); DN-a.i.134; Dhp-a.iv.117 (attānaṃ).

pari + vīmaṃsati, Desid. of pari + man, cp. vīmaṃsā for mīmāṃsā