patthanā

aiming at, wish, desire, request aspiration, prayer SN.ii.99, SN.ii.154; AN.i.224; AN.iii.47; AN.v.212 Mnd.316, Mnd.337 (p. vuccati taṇhā); Cnd.112; Ne.18, Ne.27; Dhs.1059; Mil.3; Snp-a.47, Snp-a.50; Dhp-a.ii.36; Pv-a.47-patthanaṃ karoti to make a wish Ja.i.68; Dhp-a.i.48 ˚ṃ ṭhapeti id. Dhp-a.i.47; Dhp-a.ii.83; Dhp-a.iv.200.

of ap + arth, cp. Sk. prārthayati & prārthana nt., prārthanā f.