pattiyāyati

to believe, trust, rely on Ja.i.426; Ja.v.403; DN-a.i.73.

denom. fr. pattiya1