pidhāna

cover Ja.vi.349. -phalaka covering board Vism.261 (where Kp-a in same passage reads paṭikujjana-phalaka) = Vb-a.244.

= pidahana