piheti

Pihayati & Piheti

  1. to desire, long for (with acc.) Vin.ii.187; SN.ii.242 (pihāyittha 2nd pl. aor.); Ja.i.401; Ja.iv.198 (pattheti +); Thig.454; Vv.84#45 (= piyāyati Vv-a.349).
  2. to envy (with gen of person & object), covet MN.i.504; SN.i.202, SN.i.236; Thag.62; Snp.823, Snp.947; Iti.36; Dhp.94 (= pattheti Dhp-a.177), Dhp.181 (id. iii.227), Dhp.365 (ppr. pihayaṃ = labhaṃ patthento Dhp-a.iv.97); Ja.i.197 (aor. mā pihayi); Mil.336
    pp pihayita.

cp. Vedic spṛhayati, spṛh