pācīna

adjective eastern i.e. facing the (rising) sun (opp. pacchā) Ja.i.50 (˚sīsaka, of Māyādevī’s couch), Ja.i.212 (˚lokadhātu) Mil.6; DN-a.i.311 (˚mukha facing east); Dhp-a.iii.155 (id.); Vv-a.190; Pv-a.74, Pv-a.256. The opposite apācīna (e.g. SN.iii.84) is only apparently a neg. pācīna, in reality a der. fr. apa (apa + ac), as pācīna is a der. fr pra + ac. See apācīna.

Vedic prācīna, fr. adv. prāc bent forward