pāpuṇāti

to reach, attain, arrive at, obtain, get to learn
pres pāpuṇāti Vin.ii.208; Ja.iv.285; Ja.vi.149; Pp.70; DN-a.21; Pv-a.74, Pv-a.98 Pv-a.125, Pv-a.195; and pappoti SN.i.25; Dhp.27; Vism.501; Dhp-a.i.395;
pot pāpuṇe Snp.324; Dhp.138; Ja.v.57 (1st pl pāpuṇeyyāma for T. pappomu); Dhp-a.iv.200.
aor apāpuṇi Thag-a.64, and pāpuṇi Ja.ii.229.
■ pret. apattha Ja.v.391 (proh. mā a.).
fut pāpuṇissati Ja.i.260. ger pāpuṇitvā SN.ii.28; patvā Snp.347, Snp.575, and pappuyya SN.i.7 (cp. Vin.ii.56; AN.i.138), SN.i.181, SN.i.212.
inf pappotuṃ Snp.129 = Thig.60, and pāpuṇituṃ Vb-a.223
grd pattabba SN.i.129; SN.ii.28; Snp-a.433
pp patta;
caus pāpeti2 (q.v.).

pa + āp; cp. Sk. prāpnoti