pāsāda

lofty platform, a building on high foundations, a terrace, palace Vin.i.58, Vin.i.96, Vin.i.107, Vin.i.239; Vin.ii.128, Vin.ii.146, Vin.ii.236 (cp. Vin. Texts i.174; iii.178); DN.ii.21; SN.i.137; AN.i.64; Snp.409; Iti.33; Pv.ii.12#5; Ja.ii.447; Ja.iv.153 (pillars); Ja.v.217; Vism.339 (˚tala); Dhs-a.107; Snp-a.502; Thag-a.253, Thag-a.286; Vv-a.197; Pv-a.23, Pv-a.75, Pv-a.279 (cp. upari˚); Sdhp.299
satta-bhū- maka˚; a tower with 7 platforms Ja.i.227, Ja.i.346; Ja.iv.323 Ja.iv.378; Ja.v.426, Ja.v.577. The Buddha’s 3 castles at DN.ii.21; AN.i.145; Ja.vi.289. See also J.P.T.S. 1907, 112 (p. in similes).

pa + ā + sad, cp. Class. Sk. prāsāda