pūjeti

to honour, respect, worship, revere Snp.316 (Pot. pūjayeyya), Snp.485 (imper. pūjetha); Dhp.106 Dhp.195; DN-a.i.256; Pv-a.54 (aor. sakkariṃsu garukkariṃsu mānesuṃ pūjesuṃ); Sdhp.538
pp pūjita (q.v.).

pūj, occurring in Rigveda only in śācipūjana RV viii.16, 12