pūjā

honour, worship, devotional attention AN.i.93 (āmisa˚, dhamma˚); AN.v.347 sq.; Snp.906; Dhp.73, Dhp.104; Pv.i.5#5; Pv.i.5#12; Dpvs.vii.12 (cetiya˚); Snp-a.350; Pv-a.8; Sdhp.213, Sdhp.230, Sdhp.542, Sdhp.551.

  • -āraha worthy of veneration, deserving attention Dhp.194; Dhp-a.iii.251.
  • -karaṇa doing service, paying homage Pv-a.30.
  • -kāra = karaṇa Dhp-a.ii.44.

fr. pūj, see pūjeti