pūra

adjective full; full of (with gen.) DN.i.244 (nadī); MN.i.215; MN.iii.90, MN.iii.96; AN.iv.230; Snp.195, Snp.721; Ud.90 (nadī); Ja.i.146; Pv.iv.3#13 (= pānīyena puṇṇa Pv-a.251); Pp.45, Pp.46; Pv-a.29
dup˚; difficult to fill Ja.v.425
pūraṃ (-˚) nt. as adv. in kucchi-pūraṃ to his belly’s fill Ja.iii.268; Vism.108 (udara-pūra-mattaṃ).

cp. Class. Sk. pūra; fr. pṛ; see pūreti