rohañña

adjective red Ja.v.259 (rohaññā pungav’ūsabhā; C. explains by ratta-vaṇṇā). Kern

Toevoegselen

s. v. proposes rohiñño = *rohiṇyah, (cp. pokkharaṇī for ˚iṇī) red cows.

fr. roha = rohita