samodahati

to put together, supply, apply SN.i.7; SN.iv.178 sq.; to fix Ne.165, Ne.178; ppr. samodahaṃ SN.i.7 = SN.iv.179; ger. samodahitvā SN.iv.178; & samodhāya Vism.105; Sdhp.588
pp samohita.

saṃ + odahati