samparivajjeti

to avoid, shun Sdhp.52, Sdhp.208.

saṃ + parivajjeti