sampaṭivedha

penetration Ne.27, Ne.41, Ne.42, Ne.220.

saṃ + paṭivedha