samudita

  1. arisen Dāvs v.4.
  2. excited SN.i.136.
  3. united Vv-a.321.

saṃ + udita1