samuyyuta

energetic, devoted Vv.63#33; Vv-a.269.

saṃ + uyyuta