samūhanati

to remove, to abolish Vin.i.110; DN.i.135 sq. (˚hanissati); DN.ii.91 = SN.v.432; MN.i.47 MN.ii.193; SN.v.76; Ja.i.374 = Snp.360; Snp.14, Snp.369, Snp.1076 sikkhāpadaṃ Vin.iii.23; DN.ii.154; uposathāgāraṃ to discontinue using a Vihāra as an Uposathāgāra Vin.i.107; sīmaṃ to remove the boundary Vin.i.110.
pres also samūhanti SN.iii.156;
pot samūhaneyya Vin.i.110
imper samūhantu DN.ii.154; & ˚ūhanatu Mil.143;
ger samūhanitvā MN.i.47; Vin.i.107; a˚ MN.iii.285;
inf samugghātuṃ Mhvs.37, Mhvs.32;
grd samūhantabba Vin.i.107
caus 2 samugghātāpeti to cause to be removed, i.e. to put to death Mil.193; samūhanāpeti Mil.142.
pp samūhata & (Caus.); samugghātita.

saṃ + ūhanati2