seyyaka

adjective lying MN.i.433, see uttānaseyyaka and gabbhaseyyaka.

fr. seyyā