sibbita

sewn Vin.iv.279 (dus˚); Ja.iv.20 (su˚); Vb-a.252 (˚rajjukā). Cp. vi˚ & pari˚.

pp. of sibbati