suvanaya

easy to bring SN.i.124 = Ja.i.80.

su-v-ānaya