sākhalya

Sākhalya & Sakhalla

neuter friendship MN.i.446 (= tameness); AN.i.94; DN.iii.213; Dhs.1343; DN-a.i.287; Dhs-a.396; Ja.iv.57, Ja.iv.58 (= maṭṭhavacana “smooth words”).

abstr. from sakhila