sāmīci

Sāmīcī & sāmīci˚

feminine right, proper course Vin.iii.246; DN.ii.104; AN.ii.56, AN.ii.65; SN.v.261, SN.v.343; Mil.8; Dhp-a.i.57.

  • -kamma proper act, homage Vin.ii.22, Vin.ii.162, Vin.ii.255; AN.i.123; AN.ii.180; DN.iii.83; Ja.i.218, Ja.i.219; Mil.8.
  • -paṭipadā right course of life MN.i.281; AN.ii.65.
  • -paṭipanna correct in life DN.ii.104; SN.i.220; AN.ii.56; AN.iv.310.

fr. sammā2 = Vedic samyac, of which pl. nom. f. samīcīḥ freq. in R.V.