sūcikā

  1. a needle; (fig.) hunger Pv.ii.8#3; Pv-a.107.
  2. a small bolt to a door Vin.ii.120, Vin.ii.148. sūcik’aṭṭha whose bones are like needles (?) Pv.iii.2#3 Pv-a.180 (sūcigātā ti vā pāṭho. Vijjhanatthena sūcikā ti laddhanāmāya khuppipāsāya ajjhāpīḷitā. Sūcikaṇṭhā ti keci paṭhanti. Sūcichiddasadisā mukhadvārā ti attho).

fr. sūci