tanutta

diminution, reduction, vanishing, gradual disappearance AN.i.160 (manussānaṃ khayo hoti tanuttaṃ paññāyati); AN.ii.144 (rāga˚, dosa˚ moha˚); esp. in phrase (characterizing a sakadāgāmin “rāga-dosa-mohānaṃ tanuttā sakadāgāmī hoti” DN.i.156; SN.v.357 sq., SN.v.376, SN.v.406; AN.ii.238; Pp.16.

n
■ abstr. of tanu