tapanīya

Tapanīya1

burning: fig. inducing self-torture, causing remorse, mortifying AN.i.49 = Iti.24; AN.iv.97 (com. tāpajanaka); AN.v.276; Ja.iv.177; Dhs.i.305.

grd. of tapati

Tapanīya2

neuter also tapaneyya (verse 372) & tapañña (Ja.vi.218) shining; (n.) the shining bright metal, i.e. gold (= rattasuvaṇṇa Ja.v.372 Thag-a.252) Thig.374; Vv.84#16; Vv-a.12, Vv-a.37, Vv-a.340.

orig. grd. of tapati