tiṃsaṃ

(tiṃsa˚) the number 30; DN.i.81≈(tiṃsaṃ pi jātiyo); SN.ii.217 (t
■ mattā bhikkhū); dat. instr. tiṃsāya AN.v.305 (dhammehi samannāgato); Snp.p.87 (pi dadāmi) Pv-a.281 (vassasahassehi): t
■ yojana-maggaṃ (āgato) Dhp-a.ii.76 Dhp-a.ii.79; Dhp-a.iii.172; Pv-a.154; ˚yojanika kantāra Dhp-a.ii.193 (cp. 192); Ja.v.46 (magga); Dhp-a.i.26 (vimāna) t
■ vassasahassāni āyuppamāṇaṃ (of Konāgamana Buddha) DN.ii.3; t
■ mattāni vassāni Mil.15; t
■ vassasahassāni Pv-a.281 = Dhp-a.ii.10. So of an immense crowd: tiṃsa bhikkhu-sahassāni DN.ii.6; tiṃsa-mattā sūkarā Ja.ii.417; ˚sahassa-bhikkhū Dhp-a.i.24.

Vedic triṃśat, cp. Lat. trīginta, Oir. tricha