upatheyya

cushion Ja.vi.490, Ja.vi.513.

for upadheyya, see Trenckner, Notes 6216