vaco

(& vaca) neuter speech, words, saying; nom. & acc.; vaco Snp.54, Snp.356, Snp.988, Snp.994, Snp.1006 Snp.1057, Snp.1110, Snp.1147; Ja.i.188; Mnd.553 (= vacana byāpatha desanā anusandhi); Pv.i.11#12. instr. vacasā Vin.ii.95 (dhammā bahussutā honti dhatā v. paricitā); Vin.iii.189; SN.i.12 (+ manasā); Snp.365, Snp.663, Snp.890 (= vacanena Mnd.299); Vism.241; Mhvs.19, Mhvs.42
■ As adj. (-˚) vaca in combination with du˚; as dubbaca having bad speech, using bad language, foul-mouthed MN.i.95; SN.ii.204; AN.ii.147 AN.iii.178; AN.v.152 sq.; Ja.i.159; Pp.20; Sdhp.95, Sdhp.197. Opp suvaca of nice speech MN.i.126; AN.v.24 sq.; Pv.iv.1#33 (= subbaca Pv-a.230)
■ Cp. vacī & vācā.

Vedic vacas, of vac