vaha

(-˚)

  1. bringing, carrying, leading Pv.i.5#8 (vāri˚ river = mahānadī Pv-a.29); SN.i.103; Pv-a.13 (anattha˚). Doubtful in hetu- vahe Pv.ii.8#5, better with variant reading -vaco, explained by sakāraṇa-vacana Pv-a.109.
  2. a current Ja.iv.260 (gangā˚); Ja.v.388 (mahā˚)
    ■ Cp. vāha.

fr. vah