veḷu

bamboo AN.ii.73; Vin.iv.35; Ja.iv.382 (daṇḍa˚); Ja.v.71; Vism.1, Vism.17; Snp-a.76 (= vaṃsa); Vb-a.334.

  • -agga (veḷagga) the top of a bamboo Vin.ii.110
  • -gumba a bamboo thicket Snp-a.49, Snp-a.75.
  • -daṇḍa a bamboo stick Snp-a.330.
  • -dāna a gift of bamboo Vb.246; Mil.369; Snp-a.311; Kp-a.236; Vb-a.333.
  • -nāḷi (˚nalaka ˚nāḷika) a stalk or shaft of bamboo Vism.260; Kp-a.52 Thag-a.212.
  • -pabba a stalk or section of the b. Ja.i.245 Vism.358 = Vb-a.63.

= veṇu, cp. Geiger,

Pali Grammar

§ 43#3 & Prk. veḷu: Pischel, Prk. Gr. § 243