vibhāta

shining, turned to light, bright; in phrase vibhātāya rattiyā when night had become light, i.e. at daybreak or dawn (Dhp-a.iv.105; Pv-a.13 Pv-a.22)
■ (nt.) daybreak, dawn Dhp-a.ii.5 (˚khaṇe).

pp. of vibhāti