vibhūta

adjective

  1. [cp. bhūta 1, & vibhava 2] destroyed, annihilated, being without Thag.715; Snp.871 sq., Snp.1113 (= vibhāvita atikkanta vītivatta Cnd.584).
  2. [cp. bhūta 3] false Snp.664.
  3. [cp. vibhāveti 2] clear, distinct AN.v.325; Mil.311; Ab dhs.16 (a˚ unclear); Vism.112 (& a˚); -ṃ karoti to explain Mil.308.

pp. of vibhavati, or vi + bhūta