vimutti

release, deliverance, emancipation DN.i.174; DN.iii.288; SN.v.206 sq. (abhijānāti), SN.v.222 (ariya˚), SN.v.266, SN.v.356; AN.ii.247, AN.iii.165 (yathābhūtaṃ pajānāti), AN.iii.242, Snp.54, Snp.73, Snp.725 sq.; Ja.i.77, Ja.i.78, Ja.i.80; Pts.i.22 Pts.ii.143 sq.; Mnd.21; Pp.27, Pp.54 sq.; Vb.86, Vb.272 sq. Vb.392 (micchā˚) Ne.29; Vism.410; Sdhp.614
ceto (& paññā˚); emancipation of heart (and reason) DN.i.156 DN.iii.78, DN.iii.108, DN.iii.247 sq., DN.iii.273; SN.i.120; SN.ii.214; SN.iv.119 sq. SN.v.118 sq., SN.v.289 sq.; AN.i.123 sq., AN.i.220 sq.; AN.i.243; AN.ii.36, AN.ii.87 AN.ii.214; AN.iii.20, AN.iii.131, AN.iii.400; AN.iv.83, AN.iv.314 sq.; AN.v.10 sq.; Vb.344 Ne.40, Ne.43, Ne.81 sq., Ne.127
sammā˚; right or true emancipation AN.ii.222 sq.; AN.v.327; Pts.i.107; Pts.ii.173
■ See also arahatta, upekkhā, khandha ii. A, dassana, phala mettā.

  • -rasa the essence of emancipation AN.i.36; AN.iv.203; Pv-a.287.
  • -sāra substance or essence of emancipation AN.ii.141, AN.ii.243; AN.iv.385.

fr. vimuccati