viriya

lit. “state of a strong man,” i.e. vigour, energy, effort, exertion On term see also Dhs. translation § 13; Cpd. 242
■ DN.iii.113 DN.iii.120 sq., DN.iii.255 sq.; SN.ii.132, SN.ii.206 sq.; Snp.79, Snp.184, Snp.353, Snp.422 Snp.531, Snp.966, Snp.1026 (chanda˚); Mnd.476, Mnd.487; Cnd.394; Ja.i.178 (viriyaṃ karoti, with loc.); Pp.71; Vb.10 Ne.16, Ne.28; Tikp.60, Kp.63; Mil.36; Vism.160 (˚upekkhā), Vism.462; Kp-a.96; Snp-a.489; Dhp-a.iv.231; DN-a.i.63; Dhs-a.120; Vv-a.14; Pv-a.98, Pv-a.129; Sdhp.343, Sdhp.517. accāraddha˚; too much exertion MN.iii.159; AN.iii.375 opp. atilīna˚; too little ibid; uṭṭhāna˚; initiative or rousing energy SN.i.21, SN.i.217; AN.iii.76; AN.iv.282; Thag-a.267; Pv-a.129; nara˚; manly strength Ja.iv.478, Ja.iv.487. -viriyaṃ āra(m)bhati to put forth energy, to make an effort SN.ii.28; SN.iv.125; SN.v.9, SN.v.244 sq.; AN.i.39, AN.i.282, AN.i.296; AN.ii.15 AN.iv.462
■ As adj. (-˚) in alīna˚; alert, energetic Ja.i.22 āraddha˚; full of energy, putting forth energy, strenuous SN.i.53, SN.i.166, SN.i.198; SN.ii.29, SN.ii.207 sq.; SN.iv.224; SN.v.225; AN.i.4 AN.i.12; AN.ii.76, AN.ii.228 sq.; AN.iii.65, AN.iii.127; AN.iv.85, AN.iv.229, AN.iv.291, AN.iv.357 AN.v.93, AN.v.95, AN.v.153, AN.v.335; Ja.i.110; ossaṭṭha˚; one who has given up effort Ja.i.110; hīna˚; lacking in energy Iti.34 (here as vīriya, in metre)
v. is one of the indriyas, the balas & the; sambojjhaṅgas (q.v.).

  • -ārambha “putting forth of energy,” application of exertion, will, energy, resolution DN.iii.252; SN.ii.202 SN.iv.175; AN.i.12; AN.iii.117; AN.iv.15 sq., AN.iv.280; AN.v.123 sq.; Pts.i.103 sq.; Vb.107, Vb.194, Vb.208; Dhs-a.145, Dhs-a.146.
  • -indriya the faculty of energy DN.iii.239, DN.iii.278; SN.v.196 sq.; Dhs.13 Vb.123; Ne.7, Ne.15, Ne.19; Vb-a.276.
  • -bala the power of energy DN.iii.229, DN.iii.253; AN.iv.363; Ja.i.109.
  • -saṃvara restraint by will Vism.7; Snp-a.8; Dhs-a.351.

fr. vīra; cp. Vedic vīrya & vīria