vāsin

Vāsin1

adjective (-˚) clothed in, clad Snp.456 (sanghāṭi˚), Snp.487 (kāsāya˚); Pv.iii.1#6 (sāhunda˚); Ja.iii.22 (nantaka˚); Ja.iv.380 (rumma˚); f. vāsinī Vin.iii.139 (chanda˚, paṭa˚ etc.) = Vv-a.73.

fr. vas1

Vāsin2

adjective (-˚) liking, dwelling (in) Snp.682 (Mern-muddha˚), Snp.754 (āruppa˚); Pv-a.1 (Mahāvihāra˚), Pv-a.22 (Anga-Magadha˚), Pv-a.47 (Sāvatthi˚), Pv-a.73 (Bārāṇasi˚)

fr. vas2