ādāsa

mirror Vin.ii.107; DN.i.7, DN.i.11 (˚pañha mirror-questioning, cp DN-a.i.97: “ādāse devataṃ otaretvā pañha-pucchanaṃ”), DN.i.80 DN.ii.93 (dhamna’-ādāsaṃ nāma dhamma-pariyāyaṃ desessāmi) SN.v.357 (id.); AN.v.92, AN.v.97 sq., AN.v.103; Ja.i.504; Dhs.617 (˚maṇḍala); Vism.591 (in simile); Kp-a.50 (˚daṇḍa) Kp-a.237; Dhp-a.i.226.

  • -tala the surface of the mirror, in similes at Vism.450 Vism.456, Vism.489.

Sk. ādarśa, ā + dṛś, P. dass, of dassati1 2